Økern Sentrum Logo
27. nov 2023

Nye Økern tar form

New Økern sentrum fugleperspektiv 02 min cropped

Planforslaget for Økern Sentrum var på offentlig ettersyn i 2022. Det kom mange synspunkter som ble tatt med i det planforslaget som nå (november 2023) snart er klart for siste runde, nemlig politisk behandling. Før planforslaget blir oversendt fra plan- og bygningsetaten til byrådet og bystyret, blir det en såkalt begrenset høring, nemlig en avgrenset høringsrunde der noen etater og aktører blir invitert til å komme med synspunkter på endringene som er gjort etter offentlig ettersyn.

Endringer etter høringen i 2022:

Her er en veldig kort oppsummering:

  • Ikke alle har vært klar over at åpningen av de to «hovedbekkene» Hovinbekken og Refstadbekken vil prege området og gi en lang rekke positive virkninger. Men mange av innspillene har handlet om dette.
  • Innspill med ønske om badeland vil ikke bli tatt til følge, men tilrettelegging av funksjoner og aktiviteter for barn og unge, nabolagsfunksjoner samt et rikt kulturtilbud, er viktige deler av planforslaget. Plass til stor barnehage sikres.
  • Mange er opptatt av å sikre stedsidentitet og ivareta kulturminneverdier, og særlig Høyblokka pekt på som viktig, og tilpasning til omkringliggende eksisterende bebyggelse ble spilt inn som viktig.
  • Verkstedbygningen ble også nevnt som et anlegg med bevaringsverdi, men ønsket er i konflikt med et annet – nemlig åpning av Hovinbekken.
  • Økern ligger sentralt på godt og vondt, og mange har vært opptatt av hvordan veistøy, luftkvalitet og solforhold ivaretas for området, og hvordan kollektivknutepunktet skal fungere. Mange har i det hele tatt vært opptatt av kommunikasjon, og planforslaget har derfor vektlagt hvordan kollektive løsninger, delingsløsninger, sykkel og gange skal bidra til at nullvekstmålet nå.
  • Planforslaget omfattet tyngre infrastruktur knyttet til vei, bane og ledninger og innspill har vært knyttet til krav om avstand og til ulike forhold som ønskes hensyntatt. Dette dreier seg blant annet om hensynet til eksisterende tuneller og restriksjonssoner som påvirket planforslaget.
  • Fra beboernes side er det stor utålmodighet etter å få omvandlingen av Økern gjennomført. For mange handler dette om trygghet, at området føles utrygt i dag. Og det er jo dessverre slik at området har stått slik det står – nokså uvirksomt – lenge.


Kortversjonen er vist her:

Planforslagets endringer etter offentlig ettersyn


Spesielt interesserte kan lese oppsummeringen av merknader ved offentlig ettersyn her:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2023069059&fileid=10817801