Økern Sentrum Logo
Okern graded 00 00 55 14 Still002 web
Bærekraft

Oslos spydspiss for bærekraftig byutvikling

Oslo er en pioner i Europa på bærekraftig byutvikling. Oslo har spesielt klare ambisjoner for klimavennlig utvikling av Hovinbyen, der Økern Sentrum skal spille en sentral rolle. Økern og Hovinbyen skal bidra til å oppnå Oslos visjoner for en fremtidsrettet, innovativ og klimasmart byutvikling.

Det jobbes systematisk i bærekraftsarbeidet med FNs bærekraftsmål som grunnlag. I store prosjekter som dette, er det også viktig å ha gode systemer som sikrer at «de store ord» blir fulgt opp i praksis. Derfor vil Økern Sentrum ha sertifisering etter Breeam Communities-reglene, og har førsteklasses kvalitets- og oppfølgingsprogrammer.

Les mer om kvalitetsprogrammet her.

TEMA

MÅL OG AMBISJON FOR PROSJEKTET

Medvirkning

Omfattende og dokumentert medvirkningsprosess som har påvirket planforslaget.

Samfunnsutvikling

Betydelig vekst i sysselsetting, produktivitet og investeringer i området. Et mangfold av tilbud og møteplasser som vil løse sosiale utfordringer.

Kultur

Spydspiss for urbant kulturliv. Kultur og opplevelser skal skape liv og aktivitet hele døgnet hele uken.

Klimatilpasning

Detaljerte utredninger for fremtidig klimatilpasning av området, ved f.eks. økt nedbør, høyere temperaturer, endringer i grunnforhold.

Naturmangfold

Åpning av Refstadbekken og Hovinbekken. Felles økologistrategi for området med netto økning i biologisk mangfold.

Klima

Minimum 50% klimagassreduksjon for energiløsningene for området. Materialer med lave utslipp i offentlig rom.

Vann

Mål for maksimalt vannforbruk fra området. Vannstrategi for nå målene.

Sirkulære løsninger

Rehabilitering av høyblokka. Mulighetsstudie for ombruk av resterende bygg før riving for gjenbruk/ombruk. Vurdere krav til gjenbrukte materialer i nybygg.

Kulturminner

Gjennom et bredt kulturminne-perspektiv skal prosjektet fange opp Økerns rike natur- og kulturhistorie gjennom en fremtidsrettet utvikling.

Mobilitet

Videreutvikling av kollektivknutepunktet med gode fellesløsninger/delingsordninger. Detaljerte vurderinger rundt sykkelstier, drift/vedlikehold av felles installasjoner.

Bygg

Krav om miljøsertifisering av enkeltbygg til minimum BREEAM Excellent nivå.

Figur 1 Fokusområder basert på FNs bærekraftsmål for økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft
Høyblokak 2021 2

Økern Sentrum har besluttet at landemerket Høyblokka skal bevares og bygges om. Dette skaper identitet og bidrar samtidig til store miljøgevinster ved reduksjoner i CO2-utslipp.

Les mer om hvordan vi jobber med å bevare og forsterke en rik og variert natur- og kulturhistorie på Økern.
20190623 003612

Åpning av Refstadbekken og Hovinbekken som i dag går i rør gjennom planområdet, vil øke det biologiske mangfoldet på Økern og skape et bedre miljø for planter og dyr.

Les mer om gjenåpning av bekker her.
V1 0013 A007 C001 190528 A10 V 00 00 01 24 Still002

Økern Sentrum har en tydelig kulturvisjon og gode arbeidsmål, der innbyggere, næringslivet og det offentlige sammen og med hjelp av kunst og kultur skal forsterke utviklingen mot et bærekraftig lokalsamfunn.

Les mer om hvordan kultur skal bidra til en bærekraftig byutvikling på Økern.
Okern graded 00 01 18 22 Still005

Økern Sentrum har hatt fokus på medvirkning for en bred, åpen og inkluderende prosess. Medvirkningsprosessen har hatt som mål å skape engasjement, eierskap og forutsigbarhet for alle involverte og berørte. Denne prosessen bygger opp under den sosiale bærekraften i byutviklingen.

Les mer om medvirkning

Internasjonale rammeverk som styringsverktøy

Økern Sentrum bruker rammeverket og sertifiseringssystemet BREEAM Communities for å sikre en helhetlig og bærekraftig utvikling, og har ambisjon om å oppnå sertifisering «Excellent». BREEAM Communities stiller krav til planlegging og utføring av prosjektet og gir poeng basert på en helhetsvurdering av sosial-, økonomisk og miljømessig bærekraft.

Steen & Strøm og Storebrand som verdensledende selskaper innenfor bærekraft i henhold til de internasjonale kåringene GRESB og GLOBAL 100, legger premisser for bærekraftstrategien i prosjektet. Les mer om deres arbeid her:

Bærekraftstrategi hos Storebrand

Bærekraftstrategi hos Steen & Strøm

Om Økern

Les om hvordan Økern skal gå fra å være industri til urbant, bærekraftig og levende bysentrum for hele oslo

Les mer