Økern Sentrum Logo
Okern graded 00 01 18 22 Still005
Medvirkning

Byutvikling gjennom medvirkning

Byutvikling er ikke noe en bør drive med bak lukkede dører. Vi er sikre på at prosjektene blir bedre når flere engasjerer seg. Ved hjelp av Léva Urban Design, startet vi en medvirkningsprosess for å kartlegge behovene for Økern-området. Det er gjennomført et orienteringsmøte, en digital nabolagsundersøkelse og arbeidsverksteder med fokusgrupper. I tillegg ble det etablert et drop-in prosjektkontor i det gamle venterommet på Økern t-banestasjon der det var mulig for forbipasserende å ha dialog, stille spørsmål og komme med innspill.

Det har vært stort engasjement rundt utviklingen av Økern Sentrum i nærmiljøet og hos kommunale- og regionale beslutningstakere. Engasjementet har gitt oss flere gode innspill som har vært med på å avdekke både utfordringer og kvaliteter. Økern har en unik identitet og et stort sosialt mangfold, og dette skal det bygges videre på i prosjektarbeidet.

Det er kommet mange innspill innenfor temaer sombyrom og bynatur, nabolag og bomiljø, møteplasser både inne og ute, sentrumsliv og kommersielle tilbud, mobilitet og reise, arbeidsplasser og kultur og aktiviteter. Det er enighet om at Økern skal være et attraktivt samlingspunkt lokalt og ha stor miks av funksjoner med regional tiltrekningskraft. Innspillene har lagt et viktig grunnlag for utviklingen og programmering av det nye bysentrumet på Økern.

Anbefalt programmering basert på medvirkningsprosess, med både lokale og regionale tilbud. Illustrasjon: Léva Urban Design. Se illustrasjon i større format her.


Videreutvikling av et bærekraftig kollektivknutepunkt

Å komme seg til Økern skal være enkelt og utslippsfritt. Vi skal bryte barrierer slik at det blir enkelt og attraktivt å ferdes, spesielt på sykkel og til fots. I tillegg skal kollektivknutepunktet videreutvikle fremtidens mobilitetsløsninger. Det planlegges for en «mobilitetshub» der kollektivtrafikken kobles mot individuell mobilitet, med blant annet sykkelhotell og delingsordninger.


Mangfoldig byliv og opplevelser

Et sammensatt tilbud av handel, boliger og arbeidsplasser, sammen med kultur- og aktivitetstilbud kjennetegner en vellykket «sentrumskjerne» med liv døgnet og året rundt.

Planene omfatter eksempelvis også barnehage, et tidsriktig handelstilbud, restauranter, barer, kultursaler, forsamlingshus, kino, bibliotek og ungdomshus.


Urbane byrom med vann og natur

Høyblokka blir omkranset av et sentraltorg på størrelse med Youngstorget. De historiske bekkeløpene, Hovinbekken og Refstadbekken, gjenåpnes med dammer og fisk. Av totalt 90 000 m2 i planområdet vil om lag en tredjedel av arealet avsettes til offentlig tilgjengelige torg, gater, vann, bekker og grøntdrag. Dette skal gi høy kvalitet til det urbane bybildet på Økern.

Les mer om vårt arbeid med gjenåpning av bekker her.


Attraktivt boligområde

Økern sentrum har seks bykvartaler omkranset Høyblokka og kollektivknutepunktet på Økern. Økern Sentrum skal bli et attraktivt boligområde. Et høyt antall boliger gir en kritisk masse av «lokalbefolkning» som supplerer områdets aktivitet knyttet til arbeidstakere, næringsdrivende, besøkende, tilreisende og gjennomreisende. Bykvartalene legger opp til boliger med ulike størrelser og karakter, som vil gi en variert beboersammensetning og stabile bomiljøer. I tillegg til skjermende gårdsrom med gode sol-, støy- og luftkvaliteter, har kvartalene umiddelbar nærhet Økernparken og den Grønne Ringen.


Lokal og regional kultursatsning

Økern Sentrum skal være et viktig sted for Oslos kulturliv, både i form av kulturproduksjon og oppsetninger. Kultursatsingen skal være for alle og også ha spesielt fokus på lokale satsinger.

Lokal produksjon og logistikk hub

Det er allerede åpnet et lokalt «bondens marked» på Økern. Dagensmat, i samarbeid med Økern Sentrum, gjør det mulig å bestille varer fra små, lokale matprodusenter, som kan hentes på Økern. Økern Sentrum vil jobbe for å videreføre de sterke tradisjonene for produksjon- og logistikk i Økernområdet i en bymessig situasjon.

Last ned hele rapporten om medvirkningsprosessen her.

Se oversikt over innspill som har påvirket reguleringsarbeider her.

Om Økern

Les om hvordan Økern skal gå fra å være industri til urbant, bærekraftig og levende bysentrum for hele oslo

Om prosjektet