Økern Sentrum Logo
27. apr 2021

Om kulturbyen Økern

Okern graded 00 00 55 14 Still002 web

God planlegging er blant annet å sette mål for den fysiske, miljømessige, sosiale og kulturelle utviklingen. Vi er alle avhengig av kunst og kultur for å skape og utvikle oss. Vi ser at god byutvikling og mye av ny næringsvekst skjer innenfor et utvidet og ekspanderende kulturområde.

Å trekke kulturperspektivet inn i utvikling av steder og byer handler om å skape levende samfunn. Det kan gi økonomiske og målbare verdier, men viktigere for oss er de menneskelige og samfunnsmessige gevinster.

Å trekke kulturperspektivet inn i byplanleggingen gir oss nye betraktningsmåter og arbeidsmetoder. Kulturperspektivet stimulerer bl.a. til nye former for samarbeid mellom oss som utviklere, det offentlige og innbyggerne.

Vi tror at kulturperspektivet vil gi oss:

  • Strategisk - å skape integrerte og bæredyktige løsninger på temaer knyttet til byplanlegging, arkitektur, kultur, miljø, helse osv. Felles strategier og bærekraftige løsninger er målet, der kunst og kultur er med og håndterer utfordringer på flere samfunnsområder enn sitt eget. Som f eks bolyst, livskvalitet, livslang læring, egen aktivitet, sosialt samvær, opplevelse
  • Integrasjon - Vi planlegger ikke Økern for boliger på ett område, næring på et annet og aktivitet og opplevelser på et tredje område. Men for å knytte det hele sammen i en integrasjon der kunst og kultur bidrar aktivt til å gjøre Økern levende og attraktivt for innbyggere, for tilreisende, næringslivet, handel, kulturvirksomheter og utdannelsesinstitusjoner.
  • Mangfold – en levende og spennende by for alle. Stikkord: Rekreasjon, kunst, kultur – og fritidstilbud, spennende arkitektur og utsmykning, alternativ utforming av bomiljøer, kaféliv, kunst og designerbutikker, bevaring av historiske spor, osv.


Stedsutvikling

Arkitektur gir byen fysiske rammer vi ønsker skal være funksjonelle, vakre og innbydende, men de skaper ikke alene stedets liv og kvaliteter. Det er vel så mye menneskene og livet mellom husene som gjør by og tettsted attraktive. Vi vil styrke det sosiale liv og legge til rette for varierte opplevelser, løfte frem og formidle lokalhistoriske identitetsbærere og å skape arenaer for aktivitet og deltakelse. Dette, og gjennom spennende utsmykking i offentlige rom, får stedene særpreg og attraktivitet. Kultur blir en drivkraft i byutviklingen.


Kultur - bærekraftig utvikling

Vi skal utvikle et bærekraftig bysamfunn på Økern. Begrepet bærekraftig utvikling defineres i FN rapporten Vår felles fremtid (1987) som samfunnsutvikling som tilgodeser dagens behov uten å ødelegge kommende generasjoners muligheter. Kultur er den 4. pilaren i en bærekraftig utvikling, i tillegg til de tre dimensjonene sosial, økonomisk og miljø. Disse fire griper inn i hverandre, har en gjensidig påvirkning og må samvirke for at samfunnsutviklingen skal være langsiktig bærekraftig. Kultur blir dermed viktig i en bærekraftig utvikling.

Den oppvoksende generasjon vil leve og arbeide i en verden hvor bærekraftig utvikling i økende grad står på dagsorden. Forutsetningen for å mestre utfordringene i framtida er å kunne delta i og mestre den lokale verden her og nå og ha nødvendig handlingskompetanse.


For å utvikle en sterkere bærekraft behøver vi å ha synlig kultur rundt oss som vi benytter på flere og ulike måter. Derfor trengs en tydelig kulturvisjon og gode arbeidsmål, der innbyggere, næringslivet og det offentlige sammen og med hjelp av kunst og kultur forsterker utviklingen mot et bærekraftig lokalsamfunn.

Vi vil arbeide for å styrke Økerninnbyggeres muligheter til meningsfulle liv, ha innflytelse, samhørighet og identitet gjennom kunst og kultur. Det betyr å styrke innbyggernes utvikling og kreativitet ved hjelp av kunst og kultur.

FN's bærekrafts mål


Andre internasjonale føringer

FN-konvensjonen 1966

Konvensjonen stadfester i artikkel 15 om økonomiske, sosiale og kulturelle retter at alle har rett til å delta i kulturlivet. Dette gjelder også som norsk rett.

FNs Menneskerettighetserklæring 1968

- Enhver har rett til fritt å delta i samfunnets kulturelle liv, til å nyte kunst og til å få del i den vitenskapelige fremgang og dens goder.

FNs konvensjon om barnets rettigheter 1989

Konvensjonen formulerer barns rettigheter. Kultur er et av områdene barn skal ha tilgang til:

  1. Partene anerkjenner barnets rett til hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder og til fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet.
  2. Partene skal respektere og fremme barnets rett til fullt ut å delta i det kulturelle og kunstneriske liv og skal oppmuntre tilgangen til egnede og like muligheter for kulturelle, kunstneriske, rekreasjons- og fritidsaktiviteter.
  3. Konvensjonens rettigheter gjelder for alle barn uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres rase, farge, kjønn, språk, religion, opprinnelse, eiendom, funksjonshemming eller oppfatninger. Ingen skal diskrimineres.

Faro – konvensjonen

Farokonvensjonen er Europarådets rammekonvensjon om kulturarvens verdi for samfunnet. Konvensjonen trådte i kraft 1. juni 2011 og er ratifisert av 16 land, deriblant Norge. Den understreker kulturarvens verdi og potensial når den brukes på en klok måte som en ressurs for bærekraftig utvikling og livskvalitet i et samfunn som er i stadig utvikling.

I konvensjonens formål er partene enige om:

  • Å erkjenne at rettigheter knyttet til kulturarv er en iboende del av retten til å delta i kulturlivet, som fastsatt i Verdenserklæringen om menneskerettigheter,
  • Å erkjenne et individuelt og kollektivt ansvar for kulturarven,
  • Å fremheve at vern av kulturarven og en bærekraftig bruk av den har som mål å skape menneskelig utvikling og livskvalitet